Algemene voorwaarden Horecadrenthe.nl

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website, waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten. Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Inhoud website

De informatie die op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan. U wordt dringend geadviseerd om, voordat u enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiëren bij een daartoe competente persoon of instantie. Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stellen wij het op prijs dat van u te vernemen.

Links naar andere websites

Indien op deze websites links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wijze van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat wij op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van die websites.

Downloaden van bestanden

Indien vanaf deze website, dan wel vanaf websites waar naartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt zulks downloaden geheel voor uw eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt.

Rechten van intellectuele eigendom

Wij hebben op deze website in beginsel uitsluitend oorspronkelijk materiaal opgenomen. Waar in deze website namen van ondernemingen, producten of diensten worden genoemd is zulks uitsluitend bij wijze van aanduiding geschied; alle handelsnamen en vergelijkbare aanduidingen worden erkend. Incidenteel kan gebruik gemaakt zijn van teksten en afbeeldingen die van derden afkomstig zijn; dit is slechts gebeurd bij wijze van citaat of voorbeeld, en onder erkenning van de rechten daarop van die derden. Indien u mocht menen dat nochtans inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendom, dan verzoek ik u contact met ons op te nemen.

Afbeeldingen

Wij hebben afbeeldingen toegevoegd op onze website waarbij het auteursrecht bij HorecaDrenthe.nl ligt, kopiëren van deze afbeeldingen is een misdrijf. Gebruikers (leden: horecaeigenaren en beheerders) van de bedrijfsprofielpagina’s op HorecaDrenthe.nl kunnen zelf foto’s toevoegen aan hun bedrijfsprofiel pagina. HorecaDrenthe.nl is voor deze upload niet aansprakelijk mocht een afbeelding auteursrechtelijk beschermt zijn zullen wij deze verwijderen en eventuele boete doorzetten naar het desbetreffende horecabedrijf. HorecaDrenthe.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk in deze, voor afbeeldingen die invulling geven op de leden pagina’s (lees horecazaken).

Goede smaak

Wij hebben getracht om geen zaken op deze website op te nemen die kwetsend zouden kunnen zijn voor bepaalde personen of groepen. Indien u meent dat wij daarin niet geslaagd zijn, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Toepasselijk recht

Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door een bevoegde rechter.

Vormgeving

De inhoud en vormgeving van deze pagina’s vallen onder het auteursrecht van horecadrenthe.nl of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden.

Prijzen / garanties / verklaringen / verlenging

Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Horecadrenthe.nl aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Levering van een opdracht aan abonnementhouder. (lees horecazaken)

 • De levering van een opdracht zal binnen de daarvoor gestelde termijn geschieden  nadat de wederpartij het benodigde webformulieren heeft ingevuld en digitaal verstuurd. (zie abonnement)
 • De wederpartij wordt per e-mail op het door hem/haar opgegeven e-mail adres op de hoogte gesteld van een opgeleverde opdracht, daarna heeft de wederpartij nog 24 uur de tijd om eenmalig af te zien van de opdracht. De aanpassingen zullen worden verwerkt waarna de opdracht definitief zal worden opgeleverd. Wordt er na 24 uur digitaal niets vernomen van de wederpartij zal de opdracht automatisch als definitief worden gezien en zodoende definitief worden opgeleverd.
 • Een definitieve oplevering is niet meer aan te passen. Aangevraagde aanpassingen na de definitieve oplevering vallen niet meer binnen de voorwaarden van de reeks pakketten en zijn dus niet meer de verantwoordelijkheid van Horecadrenthe.nl. In dit geval zullen alle verdere aanpassingen met Horecadrenthe.nl moeten worden besproken en zullen door Horecadrenthe.nl in rekening worden gebracht conform het geldend tarief van Horecadrenthe.nl. (prijzen via info@horecadrenthe.nl op te vragen), of zie prijzen overzicht pakketten. 
 • Horecadrenthe.nl is ten alle tijden gemachtigd om in het account van de contractant te komen en mag daarbij eventuele wijzigingen uitvoeren
 • Betaling geschiedt elk jaar vooraf en bij afsluiting abonnement. Abonnement is voor de duur van één jaar en een abonnementstermijn loopt van het afsluitmoment tot dezelfde datum in het opvolgende jaar.
 • Bij afsluiting van abonnement heeft u 14 dagen bedenktijd om uw abonnement te annuleren, er worden geen kosten in rekening gebracht. Na 14 dagen betaald u de 100% factuur tot einde abonnement.
 • Stilzwijgende verlenging
  Onbepaalde tijd: Aan het eind van de contractperiode wordt het contract automatisch voor onbepaalde tijd verlengd tegen de op dat moment geldende variabele tarieven.
 • Opzegtermijn
  30 dagen: Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen en per mail. Indien u dit niet doet, wordt het contract automatisch voor onbepaalde tijd verlengd tegen dan geldende variabele tarieven. Indien u in het gedurende de looptijd van uw abonnement deze wenst te beëindigen, valt er geen aanspraak te maken op enige vorm van restitutie. Opzegging dient dan ook uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de verlenging digitaal door ons te zijn ontvangen.
 • Betalingen moeten binnen 14 dagen na facturering worden voldaan.
 • Geschied de betaling niet binnen 14 dagen, dan word er 7,50% aanmaningskosten over het openstaande bedrag geheven plus € 35.- administratie kosten.
 • Geschied de betaling niet binnen 21 dagen, dan word er 15% aanmaningskosten over het openstaande bedrag geheven plus € 35.- administratie kosten.
 • Geschied de betaling niet binnen 28 dagen, dan word de factuur overgedragen aan een incasso instantie.